Vereniging

Een gemeenschappelijke interesse of doel kan soms leiden tot de wens van twee of meer mensen om georganiseerd samen te werken om dit beter te kunnen bereiken. De interesse of het doel kan liggen op het gebied van sport, cultuur, belangenbehartiging, geloof, verzamelen, politiek, dierenliefde etc.

Er kan dan een vereniging met dit doel worden opgericht en bepaalde afspraken en werkwijzen kunnen gestructureerd worden vastgelegd in statuten, dit zijn de regels die de vereniging beheersen. Specifiek aan een vereniging is dat deze ‘leden’ heeft. De leden hebben bepaalde rechten (bv. stemrecht in vergaderingen) maar ook verplichtingen (bv. betalen contributie).

De vereniging zelf is een rechtspersoon, die zelfstandig rechten en verplichtingen heeft. De leden gezamenlijk vormen de algemene vergadering, een orgaan dat belangrijke bevoegdheden heeft, ieder lid heeft daarin tenminste één stem. De bestuurders vertegenwoordigen de leden en daarmee de vereniging naar buiten toe en zijn daarvoor in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk, tenzij er sprake is van verwijtbare fouten. De notaris kan u als deskundige adviseren bij het opstellen en inrichten van de statuten.

Onze werkwijze

Indien uw wensen voor een vereniging en de inrichting daarvan een duidelijke vorm hebben gekregen, verdient het aanbeveling een persoonlijk gesprek te hebben. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte en/of stukken voor, waarin uw wensen zijn vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de vereniging, en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. Bij voorkeur dienen alle bestuursleden hierbij aanwezig te zijn. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– gewenste naam, doelomschrijving en persoonsgegevens van de bestuursleden.