Onderneming rechtsvormen

Indien men een eigen onderneming drijft, heeft men veel vrijheid om te handelen naar eigen inzicht en ideeën. Ondernemen brengt echter ook risico's - veelal financiële - met zich mee.

Voor een groot deel hangt het risico en de mate waarin een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen af van de (rechts)vorm waarin de onderneming wordt gedreven. Ook kunnen zaken als de wens om samen te werken met anderen, opvolging en belastingrecht de keuze van de rechtsvorm bepalen. Veel voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV). Bij een eenmanszaak is de ondernemer privé volledig aansprakelijk, bij een BV alleen tot het bedrag van zijn deelname (aandelen). Voor de keuze van de rechtsvorm en vormgeving van een onderneming kunnen veel verschillende zaken een rol spelen, waarbij het verstandig is deze met diverse deskundigen, bijvoorbeeld fiscalist, financieel adviseur en notaris, te bespreken.Voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld de oprichting van een BV of aandelenoverdracht, is een notariële akte verplicht. Soms is het verstandig zaken schriftelijk vast te leggen.
De notaris is deskundig op het gebied van het ondernemingsrecht en kan u adviseren.

Onze werkwijze

Het is verstandig u als ondernemer eerst goed fiscaal en financieel te laten adviseren bij de keuze voor de (rechts)vorm van de onderneming. Indien hier duidelijkheid over is, kan de notaris vervolgens zaken voor u vastleggen. Voor de oprichting van een BV is een notariële oprichtingsakte met daarin de statuten zelfs verplicht.

Er zal dan eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden waarin uw situatie en wensen worden geïnventariseerd en vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de onderneming. Eventueel zullen wij een en ander nader afstemmen met andere deskundigen, bijvoorbeeld uw accountant of fiscalist. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte en/of stukken voor en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– (financiële) gegevens (bv. balans) van een reeds bestaande onderneming.