Stichting

Het beheren van een dorpshuis, het steunen van kansarmen, het onderhouden van een natuurgebied: ideële of sociale doelen waarvoor de stichting de ideale vorm is.

Een stichting kan haar doel bereiken met een daarvoor bestemd of te vergaren vermogen, afgezonderd van de oprichters of bestuurders, die daaruit ook geen uitkeringen mogen ontvangen. Zij heeft, anders dan een vereniging, geen leden.

De stichting is een rechtspersoon, dat wil zeggen dat zij zelfstandig rechten en verplichtingen heeft. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur. Een stichting dient te worden opgericht bij notariële akte waarbij doel, werkwijze en structuur worden vastgelegd in statuten, dit zijn de regels die de stichting beheersen. Wanneer de stichting een algemeen goed doel nastreeft, kan zij door de Belastingdienst worden aangemerkt als ANBI: algemeen nut beogende instelling, hetgeen voor de belastingbetaler of organisatie zelf fiscale voordelen (vrijstellingen) op kan leveren.

De notaris kan u als deskundige adviseren bij het opstellen en inrichten van de statuten van een stichting of ANBI.

Onze werkwijze

Indien u uw goede of sociale doel een juridische structuur wenst te geven, verdient het aanbeveling eerst een persoonlijk gesprek te hebben op ons kantoor.

Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte voor, waarin uw wensen zijn vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de stichting, en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.

Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. Bij voorkeur dienen alle bestuursleden hierbij aanwezig te zijn. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:

– uw legitimatiebewijs;
– gewenste naam, doelomschrijving en persoonsgegevens van de bestuursleden.