Algemene voorwaarden

Artikel 1
Opdracht

 • De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de notaris mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer: notaris mr. Albert Johan Rudolph Rijks, tevens handelend onder de naam: ‘Notariskantoor VelemaRijks’.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer als bedoeld in titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de opdrachtnemer verricht: wettelijke werkzaamheden, werkzaamheden die daarmee samenhangen en overige werkzaamheden.
 • Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door de notaris is aanvaard. De opdrachtgever stemt ermee in dat de notaris de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren, zo nodig door derden, in opdracht van de opdrachtnemer. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 • De notaris oefent haar wettelijke werkzaamheden in onafhankelijkheid uit. Zij behartigt daarbij de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen. De notaris bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
 • Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT) van toepassing. In geval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie of situatie zal door de notaris melding worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zonder dat de opdrachtgever daarover wordt geïnformeerd.
 • Artikel 2
  Informatieverstrekking door opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.
 • Artikel 3
  Honorarium en betaling

 • Voor de dienstverlening worden door de notaris de op het kantoor gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. De door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
 • Betaling van declaraties dient te geschieden vooraf of binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 • De notaris is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de notaris na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 • Artikel 4
  Opzegging van de opdracht

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij.
 • Opdrachten welke door de notaris zijn aanvaard en welke niet uitmonden in het passeren van een akte of een advies doch waarin wel werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van € 50,00 ex btw, ongeacht de reden waarom de betreffende zaak niet is doorgegaan.
 • Artikel 5
  Beroepsaansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. De notaris voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekeringsplicht.
 • De notaris is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden. De in dit artikel omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. De notaris is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.
 • Artikel 6
  Geschillenregeling

 • Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie dan legt u uw bezwaren eerst schriftelijk aan ons voor en wel binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw bezwaren aanleiding heeft gegeven. Wij zullen een oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van uw bezwaren.
 • Mochten wij uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Notariaat. Deze weg staat ook voor u open wanneer wij uw bezwaren niet binnen vier weken na het indienen daarvan schriftelijk hebben afgehandeld. De Geschillen-commissie Notariaat behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Notariaat dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Notariaat: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via de website www.degeschillencommissie.nl.
 • U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Notariaat aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 • Artikel 7
  Bewaarplicht

 • Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de notaris in behandeling is geweest, heeft de notaris het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen, zulks onverminderd haar wettelijke bewaarplicht van de akten (het protocol) van twintig jaar.
 • Artikel 8
  Rechtskeuze

 • Op de dienstverlening van de notaris is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.