Is er belasting verschuldigd bij de overdracht en zo ja, welke belasting?

Bij overdracht van onroerend goed is overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen kan BTW spelen (bijvoorbeeld nieuwbouw) of voor BTW worden geopteerd. In het laatste geval is hoofdregel dat het onroerend goed minimaal 2 jaar in gebruik moet zijn geweest en voor minimaal 90% voor BTW-belaste prestaties dient te worden gebruikt, zodat eventueel in het verleden afgetrokken BTW (op aanschaf en kosten) behouden blijft of BTW alsnog in aftrek kan worden gebracht op grond van herzieningsregels. Voor landbouwgrond gelden speciale regels.