Onroerend goed

February 2013 geen reacties

Ook indien de onderneming uit z’n jasje groeit of verhuist kan aanschaf, uitbreiding of verkoop van onroerend goed voor de ondernemer/onderneming aan de orde zijn. Belangrijke vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn hoe het dan zit met BTW en andere belastingen, wie het onroerend goed op naam moet krijgen (de ondernemer privé of bijvoorbeeld de BV), mede in verband met de continuïteit van de onderneming, en hoe het zit met de financiering. De notaris is deskundig op deze gebieden en kan u bij de koop, eigendomsoverdracht en hypotheek van dienst zijn, ook in het voortraject met advies.

Onze werkwijze

Na ontvangst van de koopovereenkomst of hypotheekopdracht door ons ontvangt u van ons een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij eventueel benodigde gegevens bij u op of nodigen wij u uit voor een (adviserend) gesprek. Wij kunnen als notariskantoor ook het koopcontract tussen koper en verkoper opstellen, dan heeft u meteen duidelijkheid en zekerheid over alle zaken. Wij bereiden vervolgens de eigendomsoverdracht (leveringsakte) of hypotheekakte voor en zorgen voor de contacten met de bank en de financiële afwikkeling van de overdracht alsmede belastingtechnische aspecten al dan niet in overleg met uw fiscaal adviseur. Wij regelen ook de afspraak voor de eigendomsoverdracht. Een informatief en oriënterend gesprek over de transactie en/of over bijkomende zaken als testamenten is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Naast het koopcontract of hypotheekopdracht ontvangen wij van u graag nog de volgende gegevens:
– gegevens over financiering (welke financier, opgaaf inbreng eigen middelen);

– kopieën van legitimatiebewijzen van uzelf (of bestuurders van de onderneming);

– eventuele bijzonderheden in verband met de overdracht.

Voor wat betreft het tijdsverloop vanaf ontvangst van het koopcontract en/of de hypotheekopdracht geldt dat wij, voordat levering of hypotheekvestiging plaats kan vinden, vooral afhankelijk zijn van termijnen van een financier/bank.

Overdracht overlijden

February 2013 geen reacties

Bij een maatschap of vennootschap onder firma kunnen diverse zaken geregeld worden in de maatschaps- of vennootschapsovereenkomst, maar ook in een testament kunnen deze zaken geregeld worden. Soms is het verstandig de zaken in zowel de overeenkomst als een testament te regelen zodat er geen hiaten ontstaan. Het is verstandig hiervoor alvast een regeling te treffen als het nog kan.
Voor advies kunt u altijd terecht bij uw notaris, accountant of fiscalist.
Een testament dient altijd bij de notaris te worden vastgelegd.

Onze werkwijze

Voordat een overeenkomst of testament kan worden getekend dient eerst de persoonlijke- en financiële situatie duidelijk in beeld te worden gebracht. Dit kan het beste in een persoonlijk gesprek, waarbij u uw wensen en wij u de mogelijkheden kunnen aangeven om deze te regelen.
Wij bereiden vervolgens een overeenkomst of testament voor en zenden u een ontwerp, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de overeenkomst of het testament op ons kantoor of bij u thuis (of op het bedrijf).
Een informatief en oriënterend gesprek is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– eventuele bestaande testamenten;
– (financiële)gegevens betreffende de onderneming (laatste balansgegevens);
– maatschaps-/vennootschapsovereenkomst of statuten (BV).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de overeenkomst of het testament, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.

Overdracht overneming

February 2013 geen reacties

De (keuze van de) rechtsvorm van de onderneming is van groot belang voor de wijze van overdracht van de onderneming. Voor de overdracht van een eenmanszaak of maatschap gelden heel andere (fiscale) regels dan voor bijv. een BV. Veel zaken die bij een overdracht van een onderneming komen kijken liggen op het vakgebied van de notaris of hij kan door zijn kennis de juiste weg wijzen naar andere (fiscale en financiële) adviseurs.
De notaris kan de vele facetten zoals familiesituatie, financiën, fiscus en ondernemingsbelang combineren en inpassen in een oplossing.

Onze werkwijze

Voordat de stukken/akte voor de overdracht kunnen/kan worden getekend, dient eerst de persoonlijke- en bedrijfssituatie duidelijk in beeld te worden gebracht. Dit kan het beste in een persoonlijk gesprek, waarbij u uw wensen en wij u de mogelijkheden kunnen aangeven om deze te regelen.
Wij bereiden vervolgens een overeenkomst/akte voor en zenden u een ontwerp, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de overeenkomst/akte op ons kantoor of bij u thuis (of op het bedrijf).
Een informatief en oriënterend gesprek is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– maatschaps-/vennootschapsovereenkomst of statuten en aandeelhoudersregister (BV);
– (financiële)gegevens betreffende de onderneming (laatste balansgegevens).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de overeenkomst/akte, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen, doch dat een gedegen overeenkomst/akte de nodige tijd en aandacht vergt.

Onderneming rechtsvormen

February 2013 geen reacties

Voor een groot deel hangt het risico en de mate waarin een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen af van de (rechts)vorm waarin de onderneming wordt gedreven. Ook kunnen zaken als de wens om samen te werken met anderen, opvolging en belastingrecht de keuze van de rechtsvorm bepalen. Veel voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en besloten vennootschap (BV). Bij een eenmanszaak is de ondernemer privé volledig aansprakelijk, bij een BV alleen tot het bedrag van zijn deelname (aandelen). Voor de keuze van de rechtsvorm en vormgeving van een onderneming kunnen veel verschillende zaken een rol spelen, waarbij het verstandig is deze met diverse deskundigen, bijvoorbeeld fiscalist, financieel adviseur en notaris, te bespreken.Voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld de oprichting van een BV of aandelenoverdracht, is een notariële akte verplicht. Soms is het verstandig zaken schriftelijk vast te leggen.
De notaris is deskundig op het gebied van het ondernemingsrecht en kan u adviseren.

Onze werkwijze

Het is verstandig u als ondernemer eerst goed fiscaal en financieel te laten adviseren bij de keuze voor de (rechts)vorm van de onderneming. Indien hier duidelijkheid over is, kan de notaris vervolgens zaken voor u vastleggen. Voor de oprichting van een BV is een notariële oprichtingsakte met daarin de statuten zelfs verplicht.

Er zal dan eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden waarin uw situatie en wensen worden geïnventariseerd en vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de onderneming. Eventueel zullen wij een en ander nader afstemmen met andere deskundigen, bijvoorbeeld uw accountant of fiscalist. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte en/of stukken voor en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– (financiële) gegevens (bv. balans) van een reeds bestaande onderneming.

Stichting

February 2013 geen reacties

Een stichting kan haar doel bereiken met een daarvoor bestemd of te vergaren vermogen, afgezonderd van de oprichters of bestuurders, die daaruit ook geen uitkeringen mogen ontvangen. Zij heeft, anders dan een vereniging, geen leden.

De stichting is een rechtspersoon, dat wil zeggen dat zij zelfstandig rechten en verplichtingen heeft. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur. Een stichting dient te worden opgericht bij notariële akte waarbij doel, werkwijze en structuur worden vastgelegd in statuten, dit zijn de regels die de stichting beheersen. Wanneer de stichting een algemeen goed doel nastreeft, kan zij door de Belastingdienst worden aangemerkt als ANBI: algemeen nut beogende instelling, hetgeen voor de belastingbetaler of organisatie zelf fiscale voordelen (vrijstellingen) op kan leveren.

De notaris kan u als deskundige adviseren bij het opstellen en inrichten van de statuten van een stichting of ANBI.

Onze werkwijze

Indien u uw goede of sociale doel een juridische structuur wenst te geven, verdient het aanbeveling eerst een persoonlijk gesprek te hebben op ons kantoor.

Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte voor, waarin uw wensen zijn vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de stichting, en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.

Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. Bij voorkeur dienen alle bestuursleden hierbij aanwezig te zijn. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:

– uw legitimatiebewijs;
– gewenste naam, doelomschrijving en persoonsgegevens van de bestuursleden.

Vereniging

February 2013 geen reacties

Er kan dan een vereniging met dit doel worden opgericht en bepaalde afspraken en werkwijzen kunnen gestructureerd worden vastgelegd in statuten, dit zijn de regels die de vereniging beheersen. Specifiek aan een vereniging is dat deze ‘leden’ heeft. De leden hebben bepaalde rechten (bv. stemrecht in vergaderingen) maar ook verplichtingen (bv. betalen contributie).

De vereniging zelf is een rechtspersoon, die zelfstandig rechten en verplichtingen heeft. De leden gezamenlijk vormen de algemene vergadering, een orgaan dat belangrijke bevoegdheden heeft, ieder lid heeft daarin tenminste één stem. De bestuurders vertegenwoordigen de leden en daarmee de vereniging naar buiten toe en zijn daarvoor in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk, tenzij er sprake is van verwijtbare fouten. De notaris kan u als deskundige adviseren bij het opstellen en inrichten van de statuten.

Onze werkwijze

Indien uw wensen voor een vereniging en de inrichting daarvan een duidelijke vorm hebben gekregen, verdient het aanbeveling een persoonlijk gesprek te hebben. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de akte en/of stukken voor, waarin uw wensen zijn vertaald naar de juridische mogelijkheden en inrichting van de vereniging, en zenden u dit toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de stukken op ons kantoor. Bij voorkeur dienen alle bestuursleden hierbij aanwezig te zijn. De registratie bij de Kamer van Koophandel regelen wij vervolgens voor u.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– gewenste naam, doelomschrijving en persoonsgegevens van de bestuursleden.

Veelgestelde vragen

Mag een vereniging winst maken en/of fondsen vormen?

Een vereniging kan en mag winst maken of fondsen vormen die dan wel weer ten goede moeten komen aan het gemeenschappelijke doel. Winstuitkering aan (individuele) leden is niet toegestaan.

Kan een vereniging ook buiten de statuten regels vastleggen?

Er kan naast de statuten een ‘huishoudelijk reglement’ worden opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen van in de statuten opgenomen regels zijn neergelegd.

Moet een vereniging statuten hebben om te kunnen bestaan?

Een vereniging kan bestaan met of zonder statuten. Met statuten heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid (zelfstandig drager van rechten en verplichtingen) en bestuurders zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk. Deze beide zaken zijn anders bij de vereniging zonder statuten (ook wel: informele vereniging): deze vereniging is beperkt rechtsbevoegd, bestuurders zijn ook persoonlijk aansprakelijk.