Schenkingen & goede doelen

February 2013 geen reacties

Het kan echter zijn dat de ontvanger over de gift schenkbelasting moet betalen, echter alleen als de schenking hoger is dan een bepaald vrijgesteld bedrag. De vrijstellingen worden vrijwel elk jaar verhoogd. Schenkingen aan goede doelen met de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geheel vrijgesteld. Blijft een schenking beneden het vrijgestelde bedrag dan hoeft in de regel geen akte te worden opgemaakt of aangifte te worden gedaan. Voor een ‘schenking op papier’ (zie bij veelgestelde vragen) dient wel een akte te worden opgesteld. Periodieke schenkingen (minimaal 5 jaar) aan een goed doel of kerkelijke instelling, kunnen fiscaal ook aftrekbaar zijn. Informatie over de exacte vrijstellingen, belastingtarieven en mogelijkheden om te schenken, kunnen wij u geven.

Onze werkwijze

Indien u van plan bent te gaan schenken kunt u altijd vooraf over de mogelijkheden en gevolgen vrijblijvend informatie bij ons inwinnen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen, maar ook langskomen op ons kantoor.
Indien er iets opgesteld dient te worden, een akte of aangifte, kunnen wij dit voor u verzorgen.
Een ontwerp daarvoor bereiden wij voor en zenden wij u toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van het stuk/de stukken op ons kantoor.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– (adres)gegevens van personen of instanties aan wie u wilt schenken.
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van een akte of aangifte, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.

Samenleving

February 2013 geen reacties

Bij samenleven horen afspraken, afspraken die u onderling kunt maken, maar misschien ook zaken die u juridisch wilt regelen, bijvoorbeeld afspraken over de eigendom van goederen in geval van uit elkaar gaan, bij overlijden of over het pensioen.

Bij ongehuwd samenwonen regelt de wet niets voor de partners, blijven alle bezittingen en schulden apart, bent u niet automatisch elkaars erfgenaam en krijgt u ook niet zomaar recht op pensioen bij overlijden van uw partner. Wilt u echter over dergelijke zaken afspraken maken die ook voor het (fiscaal) recht geldig zijn, dan kunt u hiervoor een notariële samenlevingsovereenkomst opstellen.

Onze werkwijze

In een persoonlijk oriënterend gesprek op ons kantoor kan met beide partners bekeken worden of een samenlevingsovereenkomst verstandig is en wat daar dan in kan worden opgenomen. In het gesprek wordt naar uw persoonlijke- en financiële situatie gevraagd en kunt u uw wensen kenbaar maken.
Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de samenlevingsovereenkomst voor en zenden u dat toe, zodat u het door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte op ons kantoor.
Een vrijblijvend informatief gesprek over een samenlevingsovereenkomst en/of bijkomende zaken als testamenten is ook altijd mogelijk en het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– globaal vermogensoverzicht van u beiden met waardevermelding van goederen.
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en tekenen van de samenlevingsovereenkomst, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.

Huwelijk

February 2013 geen reacties

Voor het recht (juridisch) heeft een huwelijk of geregistreerd partnerschap echter ook veel gevolgen. Er ontstaan gemeenschappelijke rechten en verplichtingen, goederen maar ook schulden worden in beginsel gemeenschappelijk en u krijgt rechten bij overlijden. Zaken om toch goed over na te denken voordat het huwelijk wordt gesloten. Wordt er vooraf niets geregeld, dan worden in beginsel alle goederen, maar ook schulden gemeenschappelijk. Het kan soms echter juist de bedoeling zijn dat u bepaalde- of alle bezittingen en schulden apart wilt houden, bijvoorbeeld uit eigen familie of bedrijf. Dit moet dan worden vastgelegd bij de notaris in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Bij overlijden of uit elkaar gaan kan er dan geen misverstand ontstaan over de eigendom van die zaken en bij faillissement blijven die goederen buiten bereik van schuldeisers.

Onze werkwijze

Voordat de akte van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden wordt getekend, vindt  eerst een inventariserend gesprek plaats met beide partners op ons kantoor. Hierin wordt naar uw persoonlijke- en financiële situatie gevraagd en kunt u uw wensen kenbaar maken. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de voorwaarden voor en zenden u een ontwerp thuis, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.

Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte op ons kantoor. Wij zorgen daarna voor de registratie bij de rechtbank.

Een vrijblijvend informatief gesprek over huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en/of  bijkomende zaken als testamenten is altijd mogelijk en het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– globaal vermogensoverzicht van u beiden met waardevermelding van goederen;
– eventueel reeds bestaande voorwaarden (bij wijziging).

Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de voorwaarden, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen. Belangrijk is wel dat de akte van huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk getekend moet zijn.

Nalatenschap

February 2013 geen reacties

Vaak worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd en wil de bank weten wie de erfgenamen zijn. Hiervoor is meestal een ‘verklaring van erfrecht’ vereist: een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is tot afwikkeling van de lopende zaken. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn, of er een testament was en kan adviseren bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Ook kan de notaris de nalatenschap zelf afwikkelen, bijvoorbeeld als er onenigheid is of als er veel erfgenamen zijn. Belangrijk is ook de vraag of de nalatenschap al dan niet positief is. Is dit onduidelijk of is de nalatenschap negatief, dan kan een erfgenaam zich tegen risico’s indekken. Het is verstandig u hierover, voordat u handelingen gaat verrichten, goed te laten informeren, zodat u niet persoonlijk aansprakelijk wordt voor schulden.

Onze werkwijze

Als u met de afwikkeling van- of gerechtigdheid in een nalatenschap wordt geconfronteerd, is het verstandig u hierover zo snel mogelijk na het overlijden te laten informeren. Een informatief en vrijblijvend gesprek hierover is bij ons altijd op zeer korte termijn mogelijk en voor wat betreft het eerste half uur ook kosteloos.
In een dergelijk gesprek kan dan bekeken worden of en wat er door de notaris geregeld dient te worden en wat u eventueel zelf kunt doen en hoe het vervolgtraject verloopt.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– akte van overlijden;
– eventueel trouwboekje van de overledene;
– adresgegevens kinderen;
– eventuele bestaande testamenten.
Een eerste gesprek in verband met een nalatenschap is altijd op zeer korte termijn mogelijk en ook verstandig indien er bijvoorbeeld wensen voor de uitvaart in een testament zijn vastgelegd.

Volmacht

February 2013 geen reacties

Als dit geregeld moet worden als u zelf geestelijk niet meer in staat bent uw wil te bepalen, zal de rechter daaraan te pas moet komen. Uw vermogen dient dan onder bewind te worden gesteld of er dient een ondercuratelestelling te worden geregeld; dit zijn gerechtelijke procedures waar de nodige tijd en kosten mee gepaard gaan. Tevens brengt dit jaarlijkse verantwoordingsplichten aan de rechter met zich mee.
U kunt echter een dergelijke procedure voorkomen door op voorhand een (notariële) volmacht te regelen. U wijst dan één of meerdere personen aan die uw zaken kunnen regelen in situaties dat u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld uw echtgenoot of (een) kind(eren). Doet een dergelijke situatie zich dan later voor, dan kan direct van de volmacht gebruik worden gemaakt en is een gerechtelijke procedure niet nodig.

Onze werkwijze

Als u een volmacht (levenstestament) overweegt voor mogelijke toekomstige situaties, kunt u dit altijd oriënterend met ons komen bespreken.
Indien u dan besluit een volmachtverlening te willen vastleggen, maken wij hiervoor vervolgens een ontwerpakte op, die u dan wordt toegezonden.
Bij akkoordbevinding kunt u een afspraak maken voor het tekenen van de volmacht (levenstestament).
Een informatief en vrijblijvend gesprek is bij ons altijd op zeer korte termijn mogelijk en voor wat betreft het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– gegevens van de persoon/personen die u volmacht wilt geven.

Testament

February 2013 geen reacties

Wilt u bepaalde personen of instanties, bijvoorbeeld goede doelen, specifieke goederen of een bepaald bedrag nalaten (legaat) of dat een specifieke persoon de afwikkeling van uw nalatenschap regelt (executeur), dat iemand juist niets zal verkrijgen (onterving), of dat vermogen altijd in de ‘eigen’ familie blijft (uitsluitingsclausule), dan moet dat in een testament worden geregeld.
Ook de aanwijzing van een voogd over minderjarige kinderen of beheer over een door een erfgenaam (bijvoorbeeld minderjarige) verkregen nalatenschap (bewind), dient u in een testament te regelen.

Onze werkwijze

Voordat het testament kan worden getekend vindt er altijd eerst een gesprek plaats. Dit om uw persoonlijke- en financiële situatie duidelijk in beeld te krijgen. In dat gesprek kunt u uw wensen aangeven en geven wij u de mogelijkheden aan om deze te regelen. Wij bereiden vervolgens het testament voor en zenden u een ontwerp thuis, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van het testament op ons kantoor of bij u thuis.
Een informatief en oriënterend gesprek over testamenten is ook altijd mogelijk, bijvoorbeeld over de vraag of een testament wel noodzakelijk is of dat bestaande testamenten nog goed zijn. Een eerste gesprek van een half uur is altijd kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– eventuele bestaande testamenten;
– gegevens van personen of instanties die een specifieke taak dienen te krijgen (bv. voogd of executeur).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van het testament, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.

Hypotheek

February 2013 geen reacties

Veelal wenst een geldverstrekker, vaak een bank, zekerheid voor het uitlenen van de benodigde gelden (hypotheek). Ook een particuliere geldverstrekker, bijvoorbeeld een familielid, kan deze (hypothecaire) zekerheid krijgen.De akte die hiervoor opgesteld dient te worden is een notariële akte: de hypotheekakte.

Onze werkwijze

Na ontvangst van de getekende hypotheekofferte (of hypotheekstukken) door ons ontvangt u van ons een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij benodigde gegevens bij u op. Wij bereiden vervolgens de hypotheekakte voor, wij zeggen een eventueel af te lossen bestaande hypothecaire lening op, zorgen voor de contacten met de bank(en) en de financiële afwikkeling van een en ander. Wij geven ook aan wanneer alles klaar is om een afspraak te maken.

Praktische zaken

Graag ontvangen wij van u na de hypotheekstukken nog de volgende gegevens:
– opgaaf of de financiering verband houdt met een aankoop of dat het een oversluiting of een extra hypotheek betreft;
– gegevens van op te zeggen hypotheken (naam bank, hypotheeknummers);
– kopie van de akte waarbij de eigendom van de woning werd verkregen;
– kopieën van uw legitimatiebewijzen;
– eventuele opgaaf inbreng eigen middelen;
-eventuele bijzonderheden.

Voor het tijdsverloop vanaf ontvangst van de hypotheekstukken geldt dat wij voordat de (nieuwe) hypotheekakte kan worden getekend vooral afhankelijk zijn van termijnen bij de geldverstrekker/bank in verband met opvragen van gelden en opzegging van bestaande leningen. Gemiddeld duurt een en ander circa 5 weken.

Koop

February 2013 geen reacties

Belangrijke vraag is ook hoe het gaat met de financiering voor de aankoop en de zekerheid die de bank wenst voor het lenen van de benodigde gelden (hypotheek).
De notaris is deskundig op deze gebieden en kan u bij de koop, eigendomsoverdracht en hypotheek van dienst zijn, zelfs al in het voortraject met advies.

Onze werkwijze

Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij de benodigde gegevens bij u op. Wij kunnen als notariskantoor ook het koopcontract tussen koper en verkoper opstellen, dan heeft u meteen duidelijkheid en zekerheid over alle zaken.
Wij bereiden vervolgens de eigendomsoverdracht (leveringsakte) voor en zorgen voor de contacten met de bank en de financiële afwikkeling van de overdracht.
Wij regelen ook de afspraak voor de eigendomsoverdracht.
Een informatief en oriënterend gesprek over de transactie en/of over bijkomende zaken zoals samenlevingscontract, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en testamenten is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Naast het koopcontract ontvangen wij van u graag nog de volgende gegevens:
– gegevens over financiering aankoop (welke financier, opgaaf inbreng eigen middelen);
– kopieën van uw legitimatiebewijzen;
– eventuele bijzonderheden in verband met de overdracht.
Het moment waarop de akte van levering getekend kan worden is vooral afhankelijk van termijnen bij de geldverstrekker/bank en/of in verband met opzegging bestaande leningen van verkoper.

Veelgestelde vragen

Moet ik nog dingen regelen als ik het huis met mijn partner koop?

Voor samenwonende partners is het verstandig om in een samenlevingscontract afspraken te maken, bijvoorbeeld in geval van inbreng van eigen middelen of bij beëindiging van de relatie. Verder kan het verstandig zijn voor het geval van overlijden een regeling in een testament op te nemen.

Wat als de verkoper of koper zijn verplichtingen niet nakomt?

Indien een partij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt die partij vaak een boete verschuldigd (veelal 10% van de koopsom).

Welke ontbindende voorwaarden heb ik nodig bij een aankoop?

De ontbindende voorwaarde voor verkrijging van een hypothecaire lening wordt bijna altijd afgesproken: de koop gaat niet door als het u niet lukt om voor een bepaalde datum de hypotheek rond te krijgen. Daarnaast kan een ontbindende voorwaarde ‘bouwtechnische keuring’ worden opgenomen: de koop gaat bijvoorbeeld niet door als eventuele herstelkosten boven een bepaald bedrag uit komen of sprake is van ernstige gebreken. Ook zou een voorwaarde kunnen worden opgenomen dat uw bestaande woning eerst moet worden verkocht voor een bepaalde minimale koopprijs.